Δυστυχώς το σχολικό έτος 2015-2016 η παιδική ομάδα δεν θα λειτουργήσει.

2015-2016 wird leider unsere Speielgruppe nicht stattfinden.