1. Παιδικό χορευτικό για παιδιά / Griechischer Tanzunterricht für Kinder

Κάθε Παρασκευή / Freitags: 17-18 η ώρα
Τόπος / Ort: Gemeindesaal, Jesuitenstr. 6 52062 Aachen
Έναρξη / Beginn: 19.08.2022
Υπεύθυνη / Verantwortliche: Χριστίνα Μιλούση / Christina Milussi
Kόστος / Kosten : 5 € το παιδί το μήνα/pro Kind pro Monat

Παρακαλούμε δήλωση. Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Επικοινωνία / Kontakt: info@syllogos-aachen.de


2. Δανειστική βιβλιοθήκη / Bibliothek

Για να δανεισθείτε βιβλία από τη βιβλιοθήκη πρέπει να επικοινωνήσετε με τον σύλλογο.

Um die vorhandenen Bücher ausleihen zu können, kontaktieren Sie am besten direkt den Verein.

Επικοινωνία / Kontakt: info@syllogos-aachen.de